Informatie
Geen informatie beschikbaar
Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 25-05-2018

Privacy Verklaring - Stichting GPSwalking.nl
Datum: 21-05-2018
Laatste bijwerking: 21-5-2018 22:05

Privacyverklaring

1 Algemeen
Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. 

Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. 
Als de buitenwereld gebruik maakt van privé-informatie, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn.
Stichting GPSwalking.nl doet zijn best uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy te beschermen.

U kunt onze GPS-wandelingen volgen en daarmee controleert u ook de te volgen route. Als u fouten of obstakels ontdekt in een wandeling, of uw enthousiasme wilt delen met anderen, kunt u dat in een bericht aan ons melden. Voor de communicatiedoeleinden vragen we daarom uw naam en contactgegevens te vermelden. Na afhandeling van uw reactie verwijderen we uw contactgegevens.
Uw reactie kunnen we bij de wandeling openbaar maken. Daarbij zullen uw gegevens niet worden vermeld.

2 Beheerder van de Gegevens
2.1. Stichting

Stichting GPSwalking.nl als ingeschreven in KvK Eindhoven 17236325 verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens.

2.2 Wandelingen
Stichting GPSwalking.nl is beheerder van GPS-wandelingen die op de website worden gepubliceerd en derhalve de actor in deze Privacyverklaring.

2.3 Beheerder
Binnen Stichting GPSwalking is het Bestuur de verantwoordelijke. Namens het Bestuur verwerkt en beheert de Voorzitter en de Secretaris de gegevens.

3 Verzamelen van Persoonsgegevens
3.1 Wetgeving

Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgebonden informatie is de Wet bescherming persoonsgegevens (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01) van toepassing.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de privacy wetgeving in werking voor alle landen binnen Europese Unie. Algemene Verordening Gegevensbescherming (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN )
Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/Privacy 

3.2 Wat wordt verzameld
Stichting GPSwalking.nl kent de volgende vormen van gegevens die worden opgeslagen in files en in back-up's. 

3.2.1 Gegevens van Uitzetters

 • E-mails en andere vormen van correspondentie.
 • werkzaamheden verrichten, vermeld in de correspondenties, zoals:
  • Persoonsgegevens van vrijwilligers, die binnen de stichting
  • Persoonsgegevens 
  • Adres gegevens 
  • Contact gegevens 
  • Functie binnen de club
 • Financiële gegevens en transacties met de club of diens vertegenwoordigers.

3.2.2 Gegevens voor Lezingen

 • Persoonsgegevens van de organiserende bezoeker, vermeld in de correspondenties, zoals:
  • Persoonsgegevens 
  • Woonplaats
  • Contact gegevens 
  • Deelname of interesse in onze lezingen
 • Financiële gegevens en transacties met de Stichting GPSwalking.nl of diens vertegenwoordigers.
 • E-mails en andere vormen van correspondentie.

3.2.3 Beeldmateriaal

 • Stichting GPSwalking.nl neemt foto's, foto’s tijdens de wandelingen, video's en andere informaties voor eigen gebruik. 
 • Voor het nemen, gebruiken of publiceren van foto's, video's en andere informaties, die specifiek terug te voeren zijn naar een individu, is expliciet de persoonlijke toestemming nodig. 

3.2.4 Informatie voor Points-of-Interest

 • Stichting GPSwalking neemt informatie af van publieke websites zonder persoonsgegevens.
 • Van specifieke bronnen wordt de bron vermeld.

3.2.5 Terugmeldingen van Uitgezette wandelingen

 • Stichting GPSwalking ontvangt terugmeldingen en reacties op wandelingen, waarbij persoonsgegevens vermeld worden ter ontvangst en opvolging.

3.3 Waarvoor wordt verzameld

 • In 3.2.1 bedoelde gegevens voor gebruik, ten dienste van de wandelaars. 
 • In 3.2.2 bedoelde gegevens voor gebruik van vastleggen van reserveringen, wensen ten aanzien van de lezing. 
 • In 3.2.3 vermeld beeldmateriaal wordt voor PR doeleinden gebruikt met toestemming van betrokkenen. Foto’s tijdens de wandeling worden samen met de beschrijvingen op Internet gepubliceerd. 
 • In 3.2.4 vermelde informatie wordt gebruikt voor beschrijving van interessante punten tijdens een wandeling.
 • De in 3.2.5 vermelde gegevens worden gepubliceerd ter ondersteuning van andere wandelaars zonder vermelding van de bron. Persoonsgegevens zijn bekend bij de stichting. Deze worden niet met derden gedeeld.
 • Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is, of wettelijk is verplicht. 

4 Delen van Persoonsgegevens
4.1 Delen met Derden

 • Stichting GPSwalking.nl zal geen persoonsgegevens delen met derden. 
 • Stichting GPSwalking.nl zal alleen persoonsgegevens met de overheid delen indien ze daar volgens de wet toe is verplicht, of er een rechtelijk bevel ter inzage ligt. 

5 Inzage van Persoonlijke Gegevens
5.1 Aanvraag voor Inzage

 • U heeft het recht om inzage te krijgen in de door Stichting GPSwalking.nl verzamelde persoonlijke gegevens.
 •  Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via de Secretaris.

5.2 Wijzigen van Gegevens

 • Indien u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of verwijderen kunt u dit opgeven via de Secretaris.
 • Stichting GPSwalking.nl is verplicht hieraan te voldoen. 

6  Verwijderen van Persoonsgegevens
Indien u uw activiteiten als Vrijwilliger van Stichting GPSwalking

 • opzegt, zullen uw persoonsgegevens worden gewist. 
 • Persoonsgegevens ten behoeve van lezingen worden na de sessie gewist.
 • Statistische gegevens, zoals het aantal downloads per jaar blijven eigendom van de stichting. 

De inhoud van deze site valt onder een Creative Commons licentie
 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl). 

Is getekend
Namens het bestuur van Stichting GPSwalking.nl

R.H.J. Biesters vz
A.C M. van Genesen secr