Meijepad-Zwammerdam

Korte beschrijving

Nieuwkoopse plassen
De Nieuwkoopse Plassen is een natuurgebied van 1400 ha groot in Zuid-Holland bij de plaatsen Nieuwkoop, Noorden en De Meije. Daarvan is ruim 1000 ha eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied.

Naast plassen en de vaak grillige watergangen kent dit gebied vooral een grote oppervlakte aan rietvelden, die vooral het oosten van het gebied een merkwaardig weids en open karakter geven. De rietteelt gebruikt nog een flinke oppervlakte en biedt nog altijd veel werk aan mensen in en om Nieuwkoop en Noorden. (Niet zelden is men zowel rietsnijder als dakdekker, en soms ook nog eens visser of recreatieondernemer). In grote lijnen gaat de rietteelt prima samen met de natuurfunctie van het gebied.

De oevers van de rietlanden zijn vaak begroeid met kleurige ruigtesoorten als gewone wederik, kattenstaart, waterzuring, moerasspirea, grote watereppe en diverse soorten zegge. In het voorjaar valt tussen het riet de forse koningsvaren op.

De afgeveende plassengebieden bij Nieuwkoop gaan naar het oosten over in het niet verveende weidegebied langs het kleine, slingerende veenriviertje de Meije, dat van Woerdense Verlaat naar Zwammerdam loopt. Aan dit stroompje ligt een gelijknamig polderdorp waarin nog veel eeuwenoude boerderijen te bewonderen zijn. Naar het noorden toe, waar het stroompje ontspringt, gaat dit stukje boerenland weer over in een deels verveend gebied. Bijzonder is dat dit ook vanaf de weg te overzien is, en dat er zelfs, in de oude buitenplaats de Haeck, een aardige wandelgelegenheid is, een grote zeldzaamheid in een verveend gebied waar men nauwelijks aan land kan.

Op enkele plekken, zowel binnen aan de zijde van het plassengebied als daartegenover, liggen nog enkele percelen met ouderwetse bloemrijke hooilanden en zelfs enkele bij botanici zeer befaamde schraallanden.

Het rietland is een leef- en broedgebied voor talrijke moerasvogels, zoals grote en kleine karekiet en de snor. Op veldjes krabbenscheer, of op door natuurbeheerders geplaatste matjes, broedt de steeds zeldzamer wordende zwarte stern. Op de drijftillen van de kleinere plassen broeden soms ook meeuwen. Verborgen in het riet broeden de zeldzame roerdomp, en kleine vogels als kleine karekiet en snor. In de winter trekt het gebied grote aantallen ganzen en talrijke soorten eenden, futen en ralachtigen.

In grote bomen vindt men enkele broedkolonies van de een van de voornaamste viseters van het gebied: de aalscholver. De purperreiger schijnt een voorkeur te hebben voor appelbes-bosschages.

Het gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn van de Europese Unie.
 


Kenmerken
Startpunt: Nieuwkoop: P J. van der Haakpark
Startlocatie: Zuid-Holland , Nederland
Coördinaten N52.135000 E4.767000
Afstanden: 14, 14 km
Type: Cultuur, Open, Polder, Rivier, Vergezicht, Water, Wei
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij eindpunt
Gelopen op: 09-06-2018

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Nieuwkoop over het Meijepad.
De route gaat over de verharde weg en is daarom ook geschikt voor scootmobielen.

De tweede optie gaat gedeeltelijk door de wei en is alleen toegankelijk buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Dit gedeelte kan nat zijn, goede wandelschoenen zijn dan aan te bevelen. 
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
Horecageledenheden komt u alleen in Nieuwkoop tegen. Langere beschrijving

GPSwalking.nlIk het geluk. Het is de meeste avonden die in Amstelveen doorbreng fraai zomerweer. Ideaal op er op uit te trekken in de avonduren. Het gebied rond Amstelveen is totaal anders dan rondom Eindhoven. Vooral het vele water en de prachtige vergezichten trekken. 

Omdat ik mijn "goede" camera toch voor een andere activiteit nodig heb laat ik de compact deze keer thuis en neem de zware spiegelreflex mee. Het voordeel is dat deze veel mooie foto's maakt. Zeker als er vogels gekiekt kunnen worden en ook als aan het einde van de avond het licht een beetje minder wordt. 

De laatste weken ben ik de Nieuwkoopsle Plassen aan het verkennen. Eerst de noordkant, en deze keer de zuidkant. Het Meijepad lijkt me een mooie start van een wandeling. 

GPSwalking.nlNieuwkoopse Plassen
De Nieuwkoopse Plassen is een natuurgebied van 1400 ha groot in Zuid-Holland bij de plaatsen Nieuwkoop, Noorden en De Meije. Daarvan is ruim 1000 ha eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied.

Naast plassen en de vaak grillige watergangen kent dit gebied vooral een grote oppervlakte aan rietvelden, die vooral het oosten van het gebied een merkwaardig weids en open karakter geven. De rietteelt gebruikt nog een flinke oppervlakte en biedt nog altijd veel werk aan mensen in en om Nieuwkoop en Noorden. (Niet zelden is men zowel rietsnijder als dakdekker, en soms ook nog eens visser of recreatieondernemer). In grote lijnen gaat de rietteelt prima samen met de natuurfunctie van het gebied.

GPSwalking.nlDe oevers van de rietlanden zijn vaak begroeid met kleurige ruigtesoorten als gewone wederik, kattenstaart, waterzuring, moerasspirea, grote watereppe en diverse soorten zegge. In het voorjaar valt tussen het riet de forse koningsvaren op.

De afgeveende plassengebieden bij Nieuwkoop gaan naar het oosten over in het niet verveende weidegebied langs het kleine, slingerende veenriviertje de Meije, dat van Woerdense Verlaat naar Zwammerdam loopt. Aan dit stroompje ligt een gelijknamig polderdorp waarin nog veel eeuwenoude boerderijen te bewonderen zijn. Naar het noorden toe, waar het stroompje ontspringt, gaat dit stukje boerenland weer over in een deels verveend gebied. Bijzonder is dat dit ook vanaf de weg te overzien is, en dat er zelfs, in de oude buitenplaats de Haeck, een aardige wandelgelegenheid is, een grote zeldzaamheid in een verveend gebied waar men nauwelijks aan land kan.

GPSwalking.nlOp enkele plekken, zowel binnen aan de zijde van het plassengebied als daartegenover, liggen nog enkele percelen met ouderwetse bloemrijke hooilanden en zelfs enkele bij botanici zeer befaamde schraallanden.

Het rietland is een leef- en broedgebied voor talrijke moerasvogels, zoals grote en kleine karekiet en de snor. Op veldjes krabbenscheer, of op door natuurbeheerders geplaatste matjes, broedt de steeds zeldzamer wordende zwarte stern.

Op de drijftillen van de kleinere plassen broeden soms ook meeuwen. Verborgen in het riet broeden de zeldzame roerdomp, en kleine vogels als kleine karekiet en snor. In de winter trekt het gebied grote aantallen ganzen en talrijke soorten eenden, futen en ralachtigen.

GPSwalking.nlIn grote bomen vindt men enkele broedkolonies van de een van de voornaamste viseters van het gebied: de aalscholver. De purperreiger schijnt een voorkeur te hebben voor appelbes-bosschages.

Het gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn van de Europese Unie.

Het is heerlijk weer, toch zijn er maar weinig mensen onderweg op de fiets of lopend. Ook bij Strand Zomer is het rustig. Wel de plaats om zomers even op het terras te zitten. Er is hier veel te zien, en op de foto te zetten. Ik wissel de gewone lens voor een grote telelens. Handiger voor het knippen van vogels. 

GPSwalking.nlRijnland
De Nieuwkoopse Plassen en het aangrenzende gebied vormen een prachtig natuurgebied. We werken samen met anderen aan verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.

Minder voedingsstoffen, minder algen Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met Natuurmonumenten, de gemeente Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland aan helder water met een gevarieerd planten- en dierenleven. We hebben daarvoor,verschillende maatregelen uitgevoerd (begin 2014 de laatste), die zorgen dat er minder voedingsstoffen en daardoor minder algen in de plassen komen.

GPSwalking.nlUitgevoerde maatregelen
Met 14 dammen en doorvaarbare stuwen hebben we gebied de Meijegraslanden geïsoleerd van de Nieuwkoopse Plassen. In gebied De Pot plaatsten we een defosfateringsinstallatie en, hebben we meerdere legakkers hersteld en nieuw aangelegd.

Op diverse locaties in het plassengebied hebben we oude petgaten opnieuw opengegraven. Daarnaast voeren we nu in het hele gebied een flexibel waterpeil.

Tevens hebben we de Slikken-dammersluis(bij Woerdense Verlaat) gerenoveerd alsook de Ziendesluis (bij Zwammerdam) en de daar gelegen defosfateringsinstallatie.

Met deze maatregelen verwachten we ons doel te bereiken: helder water met een gevarieerd flora-en faunaleven. De komende jaren monitoren we de resultaten. Diverse projecten zijn uitgevoerd met steun van Natuurmonumenten, provincie Zuid-Holland en de EU.

GPSwalking.nlPietje Potlood is gedurende de gehele wandeling in beeld. Van afstand lijkt het wel een raket die klaar staat om de lucht in te gaan.

De Meije
Het land van Mij of Mi, was de oorsprong van de Meije. Dit Miland wordt al in oorkonden van 1018 genoemd, waarin geschreven wordt over het oude land van Mi. Vanaf ongeveer 1300 was het een Heerlijkheid die werd bestuurd door opeenvolgende generaties van de familie Van der Mye. Maar een klein deel van dit natuurgebied maakt, sinds circa 1800, deel uit van de gemeente Nieuwkoop.

De Niewkoopse Meije ligt ten noorden van het riviertje de Meije. De rest valt onder de gemeentes Bodegraven en Zegveld. Een tocht met een fluisterboot voert je onder wel 35 bruggetjes langs het romantische riviertje en door het "stiltegebied".

Over de weg kan je bij de lusthof De Haeck komen: een schitterend wandelgebied aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. 

Een markant punt in de -Nieuwkoopse- Meije is "Pietje Potlood."Deze watertoren werd in 1932 gebouwd in opdracht van waterleidingsbedrijf de Elf Gemeenten. Tegenwoordig is de toren in gebruik bij drinkwaterbedrijf Oasen. 

GPSwalking.nlBij Meije gaat het over de smalle weg. Gelukkig valt de hoeveelheid verkeer mee en rijdt (bijna) iedereen rustig. Aan de ene kant het water, aan de andere kant weiland zover je kunt kijken. Boven mij de blauwe lucht waar elke 2 minuten een vliegtuig langs komt. Schiphol is nergens ver weg. 

Van moeras tot boerengemeenschap

Landheren en kolonisten
De Meije is van oudsher een moerasbos, waarop zich later een metersdikke veenlaag heeft gevormd. In dit drassige land, Miland genaamd, ontstond een veenrivier. Dit riviertje kreeg de naam de Meije.

GPSwalking.nlRond het jaar 1000 vestigden de eerste bewoners zich in dit gebied. In de elfde eeuw nam de bisschop van Utrecht het initiatief voor de systematische ontginning van dit moerassige gebied. De landheren van de bisschop gaven de eeTste bewoners ieder eenzelfde stuk grond.

In ruil daarvoor moesten deze kolonisten tien procent van de opbrengst van het land afstaan aan de landheren. In een zogenaamde cope legde de landheren alle rechten en plichten van de kolonisten vast.

Utrecht en Holland
Het waren roerige jaren. De Meije was lange tijd een twistpunt tussen de bisschop van Utecht en de graaf van Holland. Uiteindelijk kwam aan het eind van de dertiende eeuw het westelijke deel van de Meije bij het graafschap Holland. Het oostelijke deel bleef in handen van de bisschop van Utrecht.

GPSwalking.nlkatholieken en hervormden
Een andere tweedeling in de Meije ontstond tijdens de, reformatie in de zestiende eeuw. Een groot deel van de bewoners ging mee naar de hervormde kerk in Bodegraven of Zegveld. Terwijl de rooms-katholieken uit de wijde omgeving waren genoodzaakt hun kerkdiensten te houden in de schuilkerk nabij het Meijepad. Pas in 1871 werd de schuilkerk vervangen dooi de huidige rooms-katholieke kerk.

Boeren en burgers
Langzamerhand ontwikkelde de Meije zich tot een echte boerengemeenschap, met veel boerenfamilies. Op de boerderijen waren boerendienstbodes, boerenmeiden en boerenarbeiders werkzaam. Maar ook zwervers kregen onderdak in de hooibergen en schuren. Veel kleine zelfstandigen in de Meije leverden diensten aan de boerenbedrijven. Dit waren bijvoorbeeld hoefsmeden, zadelmakers en veehandelaren.

GPSwalking.nlPaardenkar en buurtbus
Doordat het laatste deel van de weg pas laat werd verhard, bleef de Meije lange tijd een geïsoleerde gemeenschap. Het duurde nog tot 1958 voordat alle bewoners waren aangesloten op elektriciteit en water. 

Toch ontbrak het de bewoners van de Meije aan niets. In de Meije waren verschillende bakkers, slagers, groentehandelaren en kruideniers. Ook kwamen de winkeliers uit de omliggende dorpen met de bakfiets of paardenkar naar de Meije.

Later maakte de buurtbus het voor de bewoners eenvoudiger om de omliggende dorpen te bereiken. De kinderen konden in de negentiende eeuw al naar de openbare school en later kwam daar een protestantse en rooms-katholieke school bij. Verder was er in de Meije een herberg en er waren genoeg verenigingen om het in de vrije uren gezellig te maken.

GPSwalking.nlAangenaam, Piet Potlood is mijn naam
U hebt mij vast al gezien, onderweg hier naar toe. Daarom stel ik me graag aan u voor. Ik ben een watertoren met een lengte van ruim 57 meter. Door mijn opvallende verschijning kreeg ik al snel de bijnaam Piet Potlood. 

In 1932 heeft een aannemersbedrijf uit Hilversum mij gebouwd. Mijn waterreservoir van 450 kubieke meter staat op een stevige fundering van wel 365 heipalen. Tijdens de restauratie in 1977 hebben ze mij met betonverf helemaal wit gemaakt, waardoor u mij al van ver kunt zien. Zo ben ik niet alleen een baken tijdens uw ontdekkingstocht door-de Meije, maar ook een baken voor het vliegverkeer op weg naar Schiphol.

GPSwalking.nlAdembenemende vergezichten
Natuurlijk zijn het de prachtige vergezichten over de Meijepolder die uw aandacht trekken. Het uitzicht over de polder met smalle percelen en vele sloten, het zogenaamde slagenlandschap, is adembenemend. 

Aan de andere kant van het riviertje de Meije ziet u de weilanden met soms een doorkijk naar de Nieuwkoopse Plassen. Dit uitzicht is al even fascinerend.

Is het waterpeil u ook opgevallen? Het waterpeil aan de westkant van de weg is ruim een meter hoger dan aan de oostkant van de weg. 

GPSwalking.nlMeijepad
Ter hoogte van de watertoren "Piet Potlood vindt u het Meijepad. Dit oude kerkepad is drie kilometer lang en loopt van de Meije dwars door de Nieuwkoopse Plassen naar het dorpje Nieuwkoop. Dit smalle pad is populair bij wandelaars en fietsers. 

Toch zijn er ook op drukke dagen voldoende steigers en vlonders om rustig te genieten van het prachtige uitzicht over de plassen.

Het Meijepad wordt ook wel het Oortjespad genoemd. De Nieuwkopers gingen lange tijd over dit pad naar de rooms-katholieke kerk in de Meije. Daar moesten ze wel een halve stuiver ofwel een oortje voor over hebben.

GPSwalking.nlDe kronkelige weg door Meije met de leuke doorkijkjes wordt op een gegeven moment rechter. Hier is een mogelijkheid om het minst fraaie gedeelte van de wandeling af te snijden door het gedeelte door het weiland. Helaas zitten we nog in het vogelbroedseizoen. Maar buiten de periode 15 maart - 15 juni is dit een mooi alternatief

Van boerengemeenschap tot levendige pleisterplaats

Landbouw en plattelandstoerisme
Het isolement van buurtschap de Meije is helemaal verbroken, maar nog steeds is het een echte boerengemeenschap met actieve melkvee- en vleesveebedrijven. Toch is er wel wat veranderd. Voor verschillende boeren is recreatie inmiddels een belangrijke inkomstenbron. Er zijn in de Meije mogelijkheden voor kinderfeestjes, rondleidingen, ontdekkingstochten en overnachtingen op de boerderij.

GPSwalking.nlWeilanden en schraalgraslanden
Daarnaast zijn natuurbeheer en weidevogelbeheer belangrijke agrarische activiteiten geworden. In opdracht van Natuurmonumenten beheren boeren bijvoorbeeld de schraalgraslanden in het noordoosten van de Meije. 

Schraalgraslanden hebben een hoog grondwaterpeil en het gebruik van kunstmest is taboe op deze graslanden. Zo ontstaan dezelfde omstandigheden als er vroeger in dit gebied waren. De zeldzame blauwe zegge, klokjesgentiaan en pinksterbloem zijn hier te zien.

Ook de bijna uitgestorven zilveren maan vlinder is hier uitgezet en heeft zich tot een flinke populatie ontwikkeld.

GPSwalking.nlPlassen en rietlanden
Aan de westkant van de Meije wordt het open water van de Nieuwkoopse Plassen afgewisseld door moeras en rietlanden. Aan deze kant is de agrarische bedrijvigheid beperkt en is er veel ruimte voor natuur. Het is de favoriete plek van veel vogels zoals de blauwe reiger, karekiet en rietzanger. Ook ganzen en smienten brengen hier graag de winter door.

Burgers en buitenlui
En de bewoners van de Meije? Boeren, burgers en buitenlui wonen samen in de Meije. Voor veel dagelijkse bezigheden gaan de bewoners naar de omliggende dorpen en steden. Toch is de Meije een hechte gemeenschap gebleven. De herberg van toen is een café geworden en op de rooms-katholieke school krijgen nog dagelijks vijftig kinderen les.

GPSwalking.nlBodegraven, Nieuwkoop en Woerden
In zowel het oostelijke als het westelijke deel van de Meije is een werkgroep van bewoners actief die zich inzetten voor de ontwikkeling van de Meije.

Er zijn twee bewonersgroepen, omdat het oostelijke deel van de Meije nog steeds tot de provincie Utrecht behoort en het westelijke deel tot de provincie Zuid-Holland.

De gemeentegrenzen splitsen de Meije op dit moment zelfs in drieën, namelijk de gemeenten Bodegraven, Nieuwkoop en Woerden.

Onderweg kom ik voldoende informatieborden tegen. Leuk om deze informatie te lezen. Daarom gaan we even ruim 350 jaar terug in de tijd. 

GPSwalking.nlSchans Altelaat / het Rampjaar 1672
Op 27 december 1672 wisten de Fransen vanuit de door hen veroverde vestingstad Woerden een doorbraak te forceren. Over het bevroren inundatiewater in de Meijepolder liepen zij in de richting van de Meijekade. 

Maar tijdens de overtocht zette de dooi in en werd het ijs snel onbetrouwbaar. Eenmaal op de hoger gelegen Meijekade, richting Zwammerdam, aangekomen was het ijs te zwak geworden. De Fransen konden niet verder naar Alphen optrekken, omdat zich daar het Staatse leger had verzameld.

De gefrustreerde Franse soldaten waren genoodzaakt om via de Meijekade en de oevers van de Oude Rijn terug te keren naar Woerden. Daarbij trokken zij plunderend en moordend door de dorpen Zwammerdam en Bodegraven.

GPSwalking.nlSchans Altelaat
Van de meeste versterkingen is niets meer terug te vinden, maar Schans Altelaat aan de Ziendeweg bij Zwammerdam is nog herkenbaar als eén hooggelegen weiland met brede sloten. Op kaarten is echter niets over deze schans te vinden. Wel is er een bron.

Volgens het Archief van het gerecht van Aarlanderveen werd een stukje land in Aarlanderveen, genaamd de schans Altelaat in 1738 verkocht voor een bedrag van 100 gulden. De schans lag op een strategische plek, in de binnenbocht van de Ziendervaart, waar deze in de Meije vloeit. Hoe dan ook, de naam Al te laat doet vermoeden dat de schans geen militaire rol van betekenis heeft gespeeld.

GPSwalking.nlDe Oude Hollandse Waterlinie ontstond in de Gouden Eeuw (1600-1700). Een laag water van bij ca 40 bij 50 cm zou het land voor een leger onbegaanbaar en voor schepen onbevaarbaar maken.

Deze linie liep van Noord Brabant tot aan de voormalige Zuiderzee bij Muiden. Op de doorgangen - zoals rivierdijken - lagen vestingsteden die de inundatiesluizen moesten beschermen. Deze vestingsteden werden eind 17e eeuw extra versterkt met grachten en wallen. 

Holland op zijn smalst
De waterlinie was verdeeld in een aantal inundatiekommen, waarvan de meest kwetsbare lag aan beide zijden van de Oude Rijn in het gebied tussen de Goejanverwellesluis en het Woerdens Verlaat. De waterlinie was hier op zijn smalst, vooral in de strook tussen de Wierickes. 

GPSwalking.nlDe kwetsbare Rijndijk die de waterlinie doorkruiste was aan beide kanten versterkt met een aantal forten, zoals twee forten bij Nieuwerbrug, versterkingen in Bodegraven en Zwammerdam, schans Altelaat en Fort Gouwsluis in Alphen aan den Rijn. 

Namen als industrieterrein De Schans en de Schansenbrug herinneren nog aan dit verdwenen verdedigingswerk.

Ook het laatste gedeelte is vrij recht. Met schitternde uitzichten, dus niets te klagen. Maar diegene die graag over kronkelige paadjes door de bossen lopen kunnen dit beter mijden. Ik geniet van alles wat ik te zien krijg. Dit zie je thuis niet, en dat maakt het wandelen in andere delen van het land zo leuk. 

GPSwalking.nlZiendesluis
De Ziendesluis is een onderdeel van een recreatieve vaarroute tussen de Ziende en de Nieuwkoopse Plassen. De sluis is geschikt voor schepen met een lengte tot 21 meter, een breedte van 4.40 meter en een diepte van 1.90 meter.

Tegenwoordig bedient de sluiswachter de sluis hydraulisch, maar tot 2003 werden de sluisdeuren handmatig bediend.

Historie
De Ziendesluis is gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw, waarschijnlijk bij de totstandkoming van de polder Nieuwkoop en Noorden in 1632.

GPSwalking.nlOorspronkelijk werd de sluis gebouwd om scheepvaartverkeer mogelijk te maken tussen de polder Nieuwkoop en Noorden en de Oude Rijn. Turf was toen het meest vervoerde product. 

Als gevolg van de vroegere turfwinning wordt een groot deel van de polder Nieuwkoop en Noorden nu ingenomen door de Nieuwkoopse Plassen. De Ziendesluis is sinds haar bouw diverse keren vernieuwd.

In 1955-1956 is de oude houten sluis vervangen door de huidige sluis van beton met stalen deuren. Deze stalen deuren werden in 1990 gerenoveerd, omdat zij veel fosfaathoudend lekwater doorlieten.

GPSwalking.nlWist u dat

 • Bij de sluis een ijzerchloride doseerinstallatie staat, die fosfaten uit het water haalt.
 • De Ziendesluis de lager gelegen Nieuwkoopse plassen beschermt tegen het hoger gelegen water van de Rijn.
 • Het waterpeil in de Nieuwkoopse plassen ca. 1,55 m onder NAP ligt.
 • Het waterpeil van de Oude Rijn ca. 0,60 m onder NAP ligt.
 • Om het hoogteverschil van 0,95 m te overbruggen wordt er in 2 minuten 100.000 liter water verplaatst.
 • Er bij de Ziendesluis ook een gemaal aanwezig is om het waterpeil van de Nieuwkoopse Plassen op peil te houden. Het gemaal kan 115.000-120.000 liter per minuut verplaatsen.

GPSwalking.nlMeer weten? kijk op www.rijnland.net.

En dan ben ik weer terug in Nieuwkoop. De zon is intussen achter de wolken gekropen. prachtige kleuren ontstaan omdat het land de ene moment in het zon baad en het andere in de duisternis van de schemering.  

Ondanks dat het een korte wandeling is schiet ik toch ruim 100 foto's. Er is veel te zien, zeker nu de vogels volop in de jongen zitten. 

Door al dat fotograferen is het al bijna donker als ik weer terug naar het hotel in Amstelveen rijdt. Een leuke wandeling en veel foto's rijker. Heerlijk die zomermaanden met die heerlijke zomertijd. 

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Gesloten 15 maart -15 juni N52.1040 E4.7495
 • Kleine Polder N52.1309 E4.7807
 • Meie N52.1171 E4.7801
 • Meije-Oude Vaart N52.1094 E4.7561
 • Meijepad N52.1282 E4.7775
 • Nieuwkoopse Plassen N52.1288 E4.7715
 • Oude Rijn N52.1018 E4.7349
 • Oude School N52.1146 E4.7740
 • Picknick en info N52.1149 E4.7722
 • Smederijmuseum N52.1333 E4.7640
 • Start/finish/parkeerplaats N52.1348 E4.7665
 • Strand Zomer N52.1308 E4.7749
 • TaartenTuin N52.1204 E4.7533
 • Terras N52.1326 E4.7627
 • Watertoren Meije N52.1201 E4.7880
 • Ziendesluis N52.1089 E4.7415
 • Zoetwater N52.1310 E4.7599
 • Zuideinderplas (Lake/Pond) N52.1241 E4.7691
 • Zwammerdam N52.1039 E4.7301
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.