De Grote Sniep

Korte beschrijving

Het Armenland-Ruwiel
Het Armenland hoorde bij het kasteel Ruwiel dat ten oosten van het tegenwoordige natuurreservaat lag. In de Middeleeuwen stelde één van de leenheren van het kasteel een armenfonds in. Het gras van dit land werd in het voorjaar geveild en in augustus geoogst. Boeren uit de omgeving konden bieden op dit gras. De opbrengst was bestemd voor de "buitenarmen van Ruwiel".

Veenkade: van moeras tot agrarisch gebied
Ongeveer 1.000 jaar geleden was dit gebied één groot onbegaanbaar moeras. Moerasbossen, rietvelden en hoogvenen wisselden elkaar af. De afbraak van de planten die dood-gingen, verliep heel langzaam. En de plantresten vormden daardoor een enorm veenpakket van meters dikte. Op deze plaats was het veenpakket 1.000 jaar geleden meer dan 9 meter dik. Op het hoogste punt van De Ronde Venen was het meer dan 11 meter dik. U staat hier nu op een pakket van veen van zo'n 7 meter.

Waterliniepad Noord: De Dooijersluis na 1672
De Oude Hollandse Waterlinie was een noord-zuid linie van onder water gezette polders. Voor dit doel moest het land binnen de polderkades niet zoals gewoonlijk, op kunstmatige wijze droog gehouden worden, maar onder water gezet Sluizen moesten open en poldermolens buiten werking gesteld.

Kockengse Molen
Het bouwjaar van de molen werd altijd gehouden op 1675, maar volgens de laatste inzichten moet dat ruim 20 jaar naar beneden: er is een document uit 1653 dat het bestaan van deze molen noemt. Of gaat het dan om een voorganger? De mededeling dat deze molen in 1675 een geheel nieuwe ondertoren kreeg is op zijn minst opmerkelijk: dat werk moet veel teweeg hebben gebracht om het bovenhuis te kunnen ondersteunen.

Joostendam
De Joostendam is een van de merkwaardigste plekken van de waterstaatsgeschiedenis en een herinnering aan problemen met afwatering en politieke meningsverschillen in het Verleden. Twee aan elkaar grenzende polders hebben eigen afwateringskanalen die voor een groot deel parallel aan elkaar lopen.

Voetveer Joostendam
Het voetveer Joostendam over de Grote Heijcop is het gehele jaar in de vaart.


Kenmerken
Startpunt: Stichtse Vecht: P Bosdijk
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.187000 E4.955000
Afstanden: 14, 10 km
Type: Cultuur, Open, Polder, Rivier, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 04-01-2020

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij de Bosdijk gemeente Stichtse Vecht.
Er is een verkorting van 10 km beschikbaar
Naas de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar.
Bij de start vind u 2 toiletten.
De enige horecagelegenheid is alleen op zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.30 uur. U kunt dan ook gebruik maken van de uitkijktoren.

 Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is eind juni 2019 en het is bloedheet. De avond brengt nog niet veel verkoeling. Dat merk ik als ik uit de auto stap. Het is boven de 34 c en op de parkeerplaats ben ik zowat alleen. Niet echt weer voor een wandeling. Maar met 2 grote waterflessen in de rugzak is het toch goed te doen.

Hier op de Bosdijk is het in ieder geval goed vertoeven. Verschillende mensen zitten aan de picknick tafels of zwemmen in het water. Ik trek de wandelschoenen aan en ga op pad. Wel eerst even een dikke laag factor 50 aangelegd want de zon schijnt er lustig op los.

Handig is dat er 2 toiletten zijn, zeker als je hoge nood hebt. 

GPSwalking.nlNet onderweg wordt ik al direct getracteerd op schitterende vergezichten.

Het Armenland-Ruwiel
Het Armenland hoorde bij het kasteel Ruwiel dat ten oosten van het tegenwoordige natuurreservaat lag. In de Middeleeuwen stelde één van de leenheren van het kasteel een armenfonds in.

Het gras van dit land werd in het voorjaar geveild en in augustus geoogst. Boeren uit de omgeving konden bieden op dit gras. De opbrengst was bestemd voor de "buitenarmen van Ruwiel".

Dit waren armen, veelal de boerendaggelders (boerenknechten), die in de buurtschappen bij de boerderijen woonden. Zij konden een beroep doen op dit fonds voor gratis brood tussen Kerst en Pasen.

GPSwalking.nlRond 1980 is besloten voortaan in de periode van veertig dagen voor Pasen (Lijdenstijd) alle inwoners van Portengen-noord van gratis brood te voorzien tot een maximum hoeveelheid. Deze traditie wordt tot op heden nog voortgezet.

Blauwgrasland
Natte schraalgraslanden zijn soortenrijke hooilanden op voedselarme, kalkhoudende bodems die's winters onder water staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen.

Omdat deze hooilanden in de zomer een blauwige- of zeegroene kleur hadden/werden ze blauwgraslanden genoemd. Ze waren honderd jaar geleden in ons land zeer algemeen. De kleur is afkomstig van plantensoorten die er overheersten, waaronder blauwe zegge, klokjesgentiaan en blauwe knoop.

GPSwalking.nlNadat de boeren overgingen op het gebruik van kunstmest is het totale oppervlak van deze graslanden in ons land enorm afgenomen. Er zijn nog slechts enkele tientallen hectaren van over.

Door intensief landbouwkundig gebruik en ontwatering van graslanden vormen natte schraalgraslanden nu meestal kleine snippers die te lijden hebben van verzuring, vermesting en verdroging.

Moerassprinkhaan
De moerassprinkhaan is met zijn lengte van 2-3 cm de grootste veldsprinkhaan in Nederland: De mannetjes zijn geelgroen van kleur met een rode achterdij, gele achterscheen met zwarte doorntjes, de vrouwtjes zijn dikwijls wat rozer.

GPSwalking.nlVoor deze sprinkhaan is een natuurlijke grondwaterschommeling (nat in de winter, droger in de lente) en een zeer gevarieerde plantensamensteiling belangrijk.

De moerassprinkhaan is als volwassen insect te zien van juni tot september. De sprinkhaan maakt een hoog en metaalachtig tik-geluid, zoals het tikken van een stroomdraad.

Klokjesgentiaan
De klokjesgentiaan is een vrij zeldzame verschijning in Nederland en komt nog het meeste voor op natte heiden, maar ook te vinden in natte schraallanden en duinvalleien. De klokjesgentiaan is een tot 60 cm hoge zomerbloeier.

De bloei vindt voornamelijk plaats tussen half juli en eind augustus. Sommige planten beginnen al veel eerder te bloeien. De planten kunnen meer dan 30 jaar oud worden. De plant werd vroeger toegepast bij besmettelijke ziekten en bij de behandeling van insectenbeten. De bloemen kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van blauwe verfstof.

GPSwalking.nlSpaanse ruiter
De Spaanse ruiter is een distelachtige plant. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en is zeer sterk afgenomen. De plant wordt 20-50 cm hoog. De stengel heeft geen stekels. De bladeren hebben wel zachte stekels en zijn van boven behaard.

De Spaanse ruiter bloeit in juni en juli met purperrode bloemen. De bloemen zitten in een hoofdje. Per stengel komt één bloemhoofdje voor. De plant komt voor op natte, voedselarme grond in blauwgraslanden, duinvalleien en heidevelden.

Het hoogste punt van dit sculptuur geeft aan hoe hoog het landschap 1.000 jaar geleden lag. Dat was dus 2,5 meter hoger! In 10 jaar zakt dit veengebied dus gemiddeld 2,5 cm.

GPSwalking.nlOm Vinkeveen en Wilnis werd het land ontgonnen door het graven van lange sloten naar het hoogste punt van het veengebied. Vanaf de 15de eeuw zijn waterwindmolens ingezet voor het drooghouden van het land.

Bij Het Paviljoen De Grote Sniep staan verschillende informatieborden met meer uitleg over deze omgeving. Het Paviljoen is helaas gesloten, de ophaalbrug opgehaald en daarmee is ook de uitkijktoren onbereikbaar. Jammer want van boven heb je natuurlijk nog een fraaier uitzicht.

Veenkade: van moeras tot agrarisch gebied
Ongeveer 1.000 jaar geleden was dit gebied één groot onbegaanbaar moeras. Moerasbossen, rietvelden en hoogvenen wisselden elkaar af. De afbraak van de planten die dood-gingen, verliep heel langzaam. En de plantresten vormden daardoor een enorm veenpakket van meters dikte.

GPSwalking.nlOp deze plaats was het veenpakket 1.000 jaar geleden meer dan 9 meter dik. Op het hoogste punt van De Ronde Venen was het meer dan 11 meter dik. U staat hier nu op een pakket van veen van zo'n 7 meter.

Van moeras naar bewoonbaar gebied
De mens begon zo'n 1.000 jaar geleden met het geschikt maken van het moeras voor bewoning en agrarische doeleinden. Vanaf de veenriviertjes groef men sloten om het moeras droog te leggen.

In het gebied van De Ronde Venen groef men sloten vanuit de veenriviertjes naar het hoogste punt. Dit moet hebben gelegen tussen Mijdrecht, Waterveen en Westerheul. Het gebied van Kockengen en Gerverscop was veel vlakker.

Om het water toch af te kunnen voeren, werden in nauwe samenwerking grote ontginningsblokkken ontwikkeld met rondom kades om het water van buitenaf tegen te houden. Deze percelen zijn nu nog goed zichtbaar op de luchtfoto's.

GPSwalking.nlHet veen zakt
Vanaf het moment dat er sloten gegraven werden kwam het veenpakket, dat duizenden jaren onder water had gelegen, in aanraking met de lucht. Het veen begon te verteren en uit te drogen. Het land zakte en de afvoer van het overtollige water werd moeilijker.

Omstreeks 1400 was het land zover gezakt dat het water niet meer wegstroomde naar de veenriviertjes en de Vecht. Het agrarisch bedrijf kreeg grote problemen.

Gelukkig werd omstreeks 1450 de windwatermolen ontwikkeld om het overtollige water af te voeren. Het agrarisch bedrijf herstelde zich, maar het zakken ging door. Door het peil in de sloten nu zo hoog mogelijk te houden, wordt geprobeerd om het proces van vertering en uitdroging zo veel mogelijk af te remmen.

GPSwalking.nlEen aantal processen dragen bij aan de nog steeds voortgaand Door het verteren en de uitdroging van het veen zakte het hier 140 cm. Door het samendrukken van het veen is het landschap 80 cm gedaald.

In 1.000 jaar zakte Nederland 30 cm door het terugtrekken van de gletsjers (uit de ijstijd) naar Scandinavië. Hierdoor stijgt het landschap in Scandinavië en zakt ons land.

Vroeger was deze plek een ontoegankelijk veenmoeras. In de Middeleeuwen is het ontgonnen om de groeiende bevolking van voedsel te kunnen voorzien. In het landschap is nog goed te zien hoe het moeras hiervoor in smalle, langgerekte stukken landbouwgrond is verdeeld. Sloten voerden het water af. In de omringende polders groeit nu vooral gras. Bevlogen boeren laten er hun koeien grazen, melken ze met melkrobots en zijn actief met agrarisch natuurbeheer.

GPSwalking.nlDeze Veenkade is een grens tussen 2 ontginningen. Ze hielde het water van elders tegen. De ontgonnen percelen waren omringd door sloten en moeilijk toegankelijk. Sommige sloten zijn breder dan andere, omdat hier rond 1800 op kleine schaal weiland is afgegraven voor turf.

Tussen 1969 en 1989 is een ruilverkaveling uitgevoerd. Dwars door de polder is een nieuwe weg met boerderijen aangelegd. De percelen werden hierdoor korter en beter bereikbaar Zo hoefden de boeren niet langer over het water naar de weilanden toe.

De melkveehouders in deze polders beheren ook het landschap. Zij beschermen bijvoorbeeld de nesten van weidevogel die hier in het voorjaar komen broeden. Ook bemesten zij de slootkanten niet.

GPSwalking.nlHierdoor keren, in en om de sloot, bijzondere plantensoorten terug die goed op voedselarme bodems groeien. Het gras langs de slootkanten maaien zij bovendien later dan elders. Zo kunnen bloemen zaad vormen en verrijken bloeiende slootkanten vanaf het voorjaar tot in de herfst het landschap.

Het Paviljoen De Grote Sniep, De Toren
De Grote Sniep of De Toren is een restaurant/ ontmoetingsplek geboren uit de voorliefde van de eigenaren en oprichters voor eerlijke biologische voeding die bereid wordt met respect en met aandacht voor de natuur.

Wij zijn open op zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 17.30 uur. Zie https://www.paviljoen-toren-degrotesniep.nl

Het is niet druk onderweg met andere wandelaars. Waarschijnlijk is het veel te warm. Wel kom ik regelmatig een fietser tegen. Lekker die rijwind. 

Dan kom ik bij de Dooijersluis. Een trapje op en je hebt een prachtig uitzicht.

GPSwalking.nlWaterliniepad Noord: De Dooijersluis na 1672
De Oude Hollandse Waterlinie was een noord-zuid linie van onder water gezette polders. Voor dit doel moest het land binnen de polderkades niet zoals gewoonlijk, op kunstmatige wijze droog gehouden worden, maar onder water gezet Sluizen moesten open en poldermolens buiten werking gesteld.

Ging dat in de hoge nood van 1672 niet snel genoeg, dan werden kades en dijken langs de hoog liggende watergangen doorgegraven. Toen de dreiging van de Franse bezetting na 1673 voorbij was, wilden de platteland niet alleen de gaten dichten, maar ook de waterhuishouding verbeteren.

De welvaart in deze lage gebieden is daar immers totaal van afhankelijk. Zo werd de Dooijersluis in 1674 een van de vier sluizen in de nieuwe Ring van de Ronde Venen, die van dat gebied een groot waterschap maakte.

GPSwalking.nlLangs de rivier de Bijleveld gaat het verder.

Bijleveld
Bijleveld is een afwateringskanaal dat werd aangelegd in 1413 als alternatief voor de afwatering van overtollig water uit het Grootwaterschap Bijleveld en De Meerndijk. Tot 1413 werd het water op de Oude Rijn geloosd. Omdat dit onvoldoende werkte, werd het recht gekocht om water te lozen op de Amstel.

Ligging
Hiervoor werd een watergang aangelegd vanaf de Oude Rijn bij Harmelen tot de rivier de Amstel bij Nessersluis. Het eerste deel van deze watergang maakte gebruik van de toen niet meer bevaren hoofdtak van de rivier de Rijn. Ongeveer een kilometer ten zuiden van Kasteel De Haar begon vervolgens een lang, nieuw gegraven kanaal langs de polder Gerverscop en de dorpen Kockengen, Wilnis en Waverveen. Het eindigde in de Amstel.

GPSwalking.nlGeschiedenis
In 1413 verleende de Hollandse graaf Willem VI het recht om de Bijleveld, te graven vanuit de Oude Rijn tot in de Amstel bij de Nes. De Bijleveld diende voor de afvoer van water, maar werd ook een drukke scheepvaartroute.

Bij de aanleg was het waterpeil nog gelijk aan die van de Amstel, maar over de tijd klonk het aangrenzende veengebied steeds verder in. Door deze bodemdaling kwam de Bijleveld lager te liggen en in 1674 werd de bouw van vier schutsluizen, waaronder de Nessersluis bij de Amstel, aangekondigd.

In 1849 werd de Nessersluis nog vernieuwd, maar in 1896 werd de sluis afgebroken. Op 10 december 2015 heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een kunstwerk geplaatst als verwijzing naar de oude sluis.

GPSwalking.nlDe Kockengse Molen staat schitterend in het landschap.

Kockengse Molen
Het bouwjaar van de molen werd altijd gehouden op 1675, maar volgens de laatste inzichten moet dat ruim 20 jaar naar beneden: er is een document uit 1653 dat het bestaan van deze molen noemt. Of gaat het dan om een voorganger? De mededeling dat deze molen in 1675 een geheel nieuwe ondertoren kreeg is op zijn minst opmerkelijk: dat werk moet veel teweeg hebben gebracht om het bovenhuis te kunnen ondersteunen.

Dat bovenhuis is dan, volgens mededeling in het Nieuw Utrechts Molenboek (1991) in 1726 vernieuwd nadat eerder de koker was gebroken.

De molen bemaalde tot 1960 het 341 ha. grote waterschap Kockengen. De polders Spengen, Kockengen en Teckop werden in 1962 gecombineerd tot één waterstaatkundige eenheid en sindsdien door een elektrisch gemaal droog gehouden. De molen diende daarbij nog wel officieel als reservegemaal. Laatste beroepsmolenaar hier was P. Brandhorst.

GPSwalking.nlIn 1963 kwam de molen in bezit van de Stichting De Utrechtse Molens. In 1983 werd een flinke restauratie uitgevoerd. In 1987 werd de uitgebroken woning zoveel mogelijk naar de oude staat gereconstrueerd.

Vanaf 2010 stond er nogal wat op het programma: door vergroting en versmalling van het scheprad wilde men de molen aanpassen aan het sinds 1962 sterk verlaagde polderpeil.

Dat hield in dat fundering, wielbak en waterlopen geheel moesten worden herzien en verdiept en ook de koningspil moest worden verlengd. Uiteindelijk is de wateras 60 cm. lager komen te liggen; de grootte van het scheprad bleef gehandhaafd, maar wel sterk versmald: van 51 naar 30 cm. De bedoeling was, een tasting te bereiken van ca. 90 cm.

In augustus 2011 werden beide Potroeden gestreken om te worden gerepareerd, eind mei 2012 zijn zij weer gestoken. Intussen werd de molen rechtgezet, de veldmuren hersteld en de ondertoren geheel met nieuw riet gedekt. Het terrein rond de molen is bij deze gelegenheid grotendeels opnieuw aangelegd.

GPSwalking.nlIn 2017 is de molen tijdelijk stilgezet omdat de windpeluw op enige plaatsen sterk ingerot bleek. Begin 2018 was dit belangrijke onderdeel vervangen.

In de zomer van 2019 kwamen de molenaars tot de conclusie dat het onderwiel, zeer oud en al diverse malen gerepareerd, aan zijn einde is en zal moeten worden vernieuwd.

Bij de Joostendam mag ik mezelf naar de overkant varen in een knus voetveertje. Midden in de plas een fraai uitzicht. Maar dat is tijdens deze wandeling eigenlijk niets bijzonders.

Joostendam
De Joostendam is een van de merkwaardigste plekken van de waterstaatsgeschiedenis en een herinnering aan problemen met afwatering en politieke meningsverschillen in het Verleden. Twee aan elkaar grenzende polders hebben eigen afwateringskanalen die voor een groot deel parallel aan elkaar lopen.

GPSwalking.nlDe Joostendam en bijbehorende sluis zijn nu verdwenen, maar vormden vroeger de scheiding tussen de afwateringskanalen Bijleveld en Groote Heycop. Deze voerden het water af van twee naast elkaar gelegen waterschappen ten westen van de stad Utrecht.

De polders van Heycop, Reijerscop en Bijleveld loosden in een ver verleden hun water op de Oude Rijn en vanaf 1285 op de Hollandsche IJssel. Toen deze rivier dichtslibde, was een nieuwe oplossing nodig.

De bisschop van Utrecht gaf in 1385 het bestuur van de polder Heijcop toestemming om het afwateringskanaal de Groote Heijcop of Lange Vliet te graven en het water af te voeren naar de Vecht.

GPSwalking.nlHet bestuur van de polder Bijleveld wilde het water weer via de Oude Rijn gaan afvoeren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakte hier bezwaar tegen, waarna de graaf van Holland toestemming gaf om het water op de Amstel te lozen en hiervoor een afwateringskanaal te graven.

Dit kanaal van zeventien kilometer kreeg de naam Bijleveld en was in 1413 klaar. Het eerste deel loopt parallel aan dat andere afwateringskanaal: de Groote Heijcop.

Vervolgens is de Joostendam aangelegd om te voorkomen dat water uit de Groote Heijcop naar de Bijleveld zou stromen. Dat zou een te grote belasting van de boezem van Amstelland zijn.

GPSwalking.nlEen sluis in de dam zorgde ervoor dat schepen gebruik konden blijven maken van beide kanalen. Dit was een bron van conflicten, omdat de verleiding groot was om bij hoog water in de Vecht de sluis open te zetten en het water uit de Groote Heijcop naar de Amstellandse boezem te laten vloeien.

Voetveer Joostendam
Het voetveer Joostendam over de Grote Heijcop is het gehele jaar in de vaart.

Grappig is de grote foto van IJsclub de Volharding. In deze tijd van "Global Warming" is het wachten geblazen op een koude winter. Volgens de website van de IJsclub is in 2012 voor de laatste keer geschaatst. En ook de winter van 2019/2020 lijkt zonder ijs voorbij te gaan.

GPSwalking.nlIJsclub de Volharding
Net even ten noorden van Utrecht in de gemeente Breukelen ligt ten westen van de A2 aan de rand van het groene hart het lintdorp Portengen. Net als ieder dorp en gemeenschap in dit polderland heeft Portengen een eigen natuur ijsbaan en bijbehorende club. IJsclub de Volharding is een actieve vereniging met ongeveer 300 leden en een prachtige gelegen ijsbaan met natuurlijk een gezellig clubhuis. In 2019 bestaat de Ijsclub 100 Jaar!

In 2012 is de Hart van Hollandtocht voor het laatst gereden. Een klassieke toertocht door een typisch Hollands polderlandschap over 15 of 30 km. De Volharding organiseert deze tocht zodra het kan met 2 andere ijsclubs uit de regio. De Hart van Hollandtocht is 1 van de 11 officiele KNSB toertochten in de provincie Utrecht.

GPSwalking.nlWaterliniepad Noord: De redoute aan de Joostendam
Door het dorp Kockengen voerden twee gegraven watergangen - de Bijleveld en de Heicop - water aan voor de inundatiegebieden van de Oude Hollandse Waterlinie. Een plek dus van groot strategisch belang.

Even ten noorden van het dorp buigt de Heicop af in de Grote Heicok naar de Vecht, terwijl de Bijleyeld verder gaat in noordwestelijke richtig, oorspronkelijk tot aan de Amstel.

Bij de Joostendam - op het punt waar de beide watergangen uit elkaar gaan - werd in 1673 een eenvoudig aarden verdedigingswerk (redoute) aangelegd. In 1794 werd de schans versterkt. Maar de schans is waarschijnlijk nooit gebruikt; de winter viel in en de Franse generaal Pichegru trok over de rivieren de Republiek binnen.

GPSwalking.nlDan zit deze warme avondwandeling er ook weer op. Een mooie wandeling door een stille en rustige omgeving met zeer veel vergezichten. een heel andere omgeving dan de bossen en heide rondom Eindhoven. 

Daarom is het leuk om eens door een geheel ander gebied te lopen. Meer water en open landschap dan thuis. En met een westenwindje waarschijnlijk ook iets koeler. Tevreden rijdt ik terug naar mijn tijdelijke onderkomen in Amstelveen.

Wandel ze.


Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N52.1676 E4.9305
 • Armenland-Ruwiel N52.1781 E4.9359
 • Bijleveld N52.1637 E4.9321
 • Bosdijk N52.1862 E4.9555
 • De Lachende Ruiter N52.1913 E4.9671
 • Dooijersluis N52.1684 E4.9287
 • IJsclub de Volharding N52.1610 E4.9576
 • Informatie N52.1680 E4.9295
 • Joostendam N52.1557 E4.9402
 • Kockengse Molen N52.1608 E4.9351
 • Natuurpad Boterwal N52.1855 E4.9569
 • Paviljoen Toren De Grote Sniep N52.1739 E4.9312
 • Picknicktafel-Info N52.1737 E4.9315
 • Picnic Plaats N52.1866 E4.9567
 • Start/finish/parkeerplaats N52.1867 E4.9545
 • Toilet 1 N52.1870 E4.9530
 • Toilet 2 N52.1826 E4.9537
 • Uitkijkpunt Pompstation Dooijersluis N52.1682 E4.9294
 • Uitweg van Portengen N52.1736 E4.9441
 • Uitzichtspunt N52.1860 E4.9460
 • Voetveer Joostendam N52.1557 E4.9413
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.