Onderduikersroute

Korte beschrijving

Lieropse heide
De 595 ha grote Lieropsche Heide, waarin het Beuven ligt is eigendom van de gemeente Someren en sluit nauw aan bij de Strabrechtse Heide van Staatsbosbeheer. Een ca 350 ha groot deelgebied met het Beuven zelf en ca 200 ha aan omringende heide is aangewezen als beschermd natuurmonument.

Het Beuven
Het Beuven (spreek uit: Beu-ven) is een groot ven in de Lieropse heide in de Nederlandse gemeente Someren (provincie Noord-Brabant). Het is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide en van Nederland. Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei.

Kamp Dennenlust
Kamp Dennenlust was bewoond van 28 december 1943 tot de bevrijding op 21 september 1944.

Enkele van deze onderduikers hadden daarvoor al bijna vijf maanden in een kamp in de bossen op Hoogenbergen (gem. Asten) geleefd. De ongeveer dertig bewoners wilden zich hier aanvankelijk alleen onttrekken aan de 'Arbeidseinsatz'. Uiteindelijk werden zij heuse partizanen.

Dennenlust bood ook tijdelijk onderdak aan veertien gestrande geallieerde piloten. De Amerikaanse boordschutter Frank Doucette was één van hen. Hij woonde hier zes weken en sneuvelde op 19 september 1944 tijdens een partizanen-actie. Bij zijn grafsteen in Lierop vindt jaarlijks een herdenking plaats.

Buurtschap Moorsel
Buurschap Moorsel is ontstaan als een ontginning in de 12e eeuw. Heidegebied is hier omgevormd tot landbouw- en woongebied. De ontginning was destijds geheel omheind door een aarden wal met dichte begroeiing.

Pastoorke van Moorsel
U bevindt zich aan de rand van de Lieropse- en Strabrechtse heide waar diverse mooie wandel- en fietsroutes lopen. Informatie hierover is te verkrijgen in het boscafé Pastoorke van Moorsel. Onder andere richting Strabrechtse Heide of het geheime onderduikerskamp Dennenlust.

Monument Frank Doucette
Dit monument is in 1974 opgericht ter nagedachtenis aan de Amerikaanse boordschutter Frank E. Doucette, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 19 september 1944 in Lierop is gesneuveld.


Kenmerken
Startpunt: Lierop: P het Jasper
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.404000 E5.664000
Afstanden: 10 km
Type: Bos, Cultuur, Dorp, Hei, Open, Ven, Vergezicht
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 04-05-2020

Route informatie

Een GPS wandeling van 10 km bij Lierop.
De wandeling is een variant op de Onderduikersroute van de VVV van Lierop.
Er is alleen een track beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar.
In Moorsel en Lierop komt u horeca tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlVorige week ontdekte ik bij toeval Kamp Dennenlust bij het vernieuwen van de foto-serie van een van onze oudste wandelingen. Toen we in 2004 hier de eerste keer een GPS route uit aan het zetten waren was er niets van dit voormalige kamp te zien. Pas in 2014 is het kamp gereconstueerd en toegankelijk voor bezoekers gemaakt. Ook mijn vrouw had nog nooit van dit kamp gehoord. Intussen was er ook al een Onderduikersroute door de VVV van Lierop uitgegeven.

En met alle voorbereidingen voor de (aan)gepaste viering van 4 mei in 2020 leek het ons een goed idee om deze wandeling zelf eens te lopen. Niet een exact kopie van die van de VVV, maar een aangepaste versie waarbij we ook even het Beuven aandoen. Daar heb je een fraaie vogelkijkhut en komt de verrekijker die vrouwlief altijd meesleept goed van pas.

GPSwalking.nlHet weer zat mee, heerlijk wandelweer. Maar onderweg helaas geen terrasjes waarvan we gebruik konden maken. Ze zijn er wel, maar vanwege onze intelligente lockdown niet open. Maar we hadden ons zelf goed voorbereid door de lunch mee te nemen in de rugzak.

Lieropse heide
De 595 ha grote Lieropsche Heide, waarin het Beuven ligt is eigendom van de gemeente Someren en sluit nauw aan bij de Strabrechtse Heide van Staatsbosbeheer. Een ca 350 ha groot deelgebied met het Beuven zelf en ca 200 ha aan omringende heide is aangewezen als beschermd natuurmonument.

GPSwalking.nlHet wordt tevens beschermd via de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn en maakt deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 onder de Natura 2000-gebiedsnaam Strabrechtse Heide & Beuven.

Behalve het Beuven zelf ligt in de Lieropse heide, naar het oosten toe, ook een uitgestrekte heide met het grote vennencomplex van het Starven. Dit gebied is uitstekend te overzien van het fietspad dat van de Meervensedijk (Lierop) in de richting van het centrum van de Strabrechtse heide voert.

Naar het noorden toe richting Moorsel ligt bovendien een uitgestrekt gebied met betrekkelijk jonge en eenvormige ontginningsbossen. Daarin liggen enkele kleinere vennetjes waaronder een typische "pingo-ruïne" direct ten noorden van het Beuven.

GPSwalking.nlNaar het zuiden wisselen zich ontginningsbossen af met veel natte plekken en waterloopjes. Aan de weg Heeze-Someren ligt het Witven. Een ander landschappelijk aantrekkelijk wandelgebied in de naaste omgeving is het Keelven in de aangrenzende Somerense Heide.

Een qua vogelrijkdom en begroeiing enigszins vergelijkbaar ven in de omgeving is De Banen bij Nederweert-Eind.

Vennen op de Strabrechtse Heide
De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. De meeste zijn ooit door uitwaaiing ontstaan. Het grootste ven, het Beuven, is zowel voor vogels als om de plantengroei van veel belang.

GPSwalking.nlHet groeide vroeger door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt snel dicht met riet. Om dit tegen te gaan is een verbinding gegraven tussen Peelrijt en Kleine Aa, om dit voedselrijke water af te voeren. De Witte Loop stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel.

Verder telt de Strabrechtse heide de volgende vennen: Scheidingsven, Waschven, Mosven, Kranenmeer, Beuven, het Rondvenneke, Maasven, Steenbleek, Henneven, Grafven, Witven, 's-Heerenven en Starven.

Op de aangrenzende Braakhuizense heide liggen het Rootven, het Meerlomeer, het Kiezelven en het Slootjesven. Op de aangrenzende heide van de Herbertusbossen ligt het ven het Platvoetje.

GPSwalking.nlHet Beuven
Het Beuven (spreek uit: Beu-ven) is een groot ven in de Lieropse heide in de Nederlandse gemeente Someren (provincie Noord-Brabant). Het is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide en van Nederland. Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei.

Het ven werd gevoed door de Peelrijt en had een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Door de aanvoer van voedselrijk water kreeg de begroeiing een ander karakter dan in het oorspronkelijke voedselarme ven.

GPSwalking.nlOm de de vervuiling van het Beuven meer permanent aan te pakken is in 1986 het water uit de Peelrijt afgekoppeld en naar de Kleine Aa geleid. Dit heeft geleid tot herstel van de waterkwaliteit maar ook tot verdroging.

Om deze verdroging te bestrijden zijn in 2013 enkele bospercelen rond het Beuven gekapt, zodat er meer grondwater voor het ven ter beschikking komt.

Begroeiing
Zeer geurig en opvallend is de massale groei van gagel aan de oever van het ven. Minder opvallend zijn zeldzame soorten als moerashertshooi en waterlobelia. De oevers van het Beuven zijn kwetsbaar en dus niet toegankelijk, maar vanaf de vogelhut heeft men een goed overzicht over het mooiste punt van het ven

GPSwalking.nlRond het Starven en de andere vennetjes in de omgeving groeit veel veenpluis, zonnedauw en witte snavelbies.

Vogels
Het Beuven telt een groot aantal soorten broedvogels, waaronder meer dan tien van de rode lijst.

Enkele soorten: aalscholver, roerdomp, lepelaar, kleine karekiet, blauwborst, waterral, wintertaling, slobeend. Na de droge zomers van 2018 en 2019 is in 2019 de lepelaarskolonie verlaten en in 2020 ook de aalscholverkolonie. Geregelde gasten zijn de grote zilverreiger, groenpootruiter, zeearend en visarend.

GPSwalking.nlEen opvallende doortrekker is de kraanvogel. In de druk bezochte vogelhut, aan de noordoostelijke zijde van het Beuven, ligt een door bezoekende vogelaars voortdurend bijgehouden logboek.

12 beheersplannen
Vanaf het voorjaar van 2007 is DLG regio zuid, samen met Staatsbosbeheer en andere relevanten betrokkenen, bezig met het opstellen van de beheersplannen voor Natura 2000-gebieden.

De gebieden in Zuid-Nederland zijn: Bunder- en Elsoërbos, Kundersberg, Savelsbos, Oeffelter Meent, De Biesbosch, Ulvenhoutse Bos, Zeldersche Driessen, Leenderbos Groote Heide & De Plateaux, Leudal, Strabrechtse Heide & Beuven, Deurnsche Peel/Mariapeel en Groote Peel.

GPSwalking.nlOm de waardevolle natuur in Strabrechtse Heide en Beuven te behouden, is het gebied aangemeld bij het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van natuurgebieden. Hierdoor wordt het gebied verzekerd van bescherming, behoud en herstel van planten- en diersoorten en hun leefomgeving (biodiversiteit). Een goed beheer is dus niet alleen van belang voor de regio maar ook voor de biodiversiteit in Nederland en Europa. Tevens is de Strabrechtse Heide aangewezen als Natte natuurparel.

Het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide en Beuven ligt in de provincie Noord-Brabant en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leen-de en Someren. Het is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Noord-Brabant met daarnaast een deel stuifzandlandschap.

GPSwalking.nlHet gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen, In het noorden en zuiden grenst de heide aan aangeplante naaldbossen.

In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons tand. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen. Aan de noordwestkant van het gebied lift het beekdal van de Kleine Dommel, met vochtige bossen, wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden.

De provincie Noord-Brabant heeft de meest waardevolle natte natuurgebieden, waaronder de Strabrechtse Heide, aangeduid als Natte natuurparel. De provincie streeft hiermee naar behoud en herstel van een aantal natuurdoeltypen, zoals natte heide.

Herstel van de natuur van deze gebieden gebeurt door verdrogingsbestrijding en natuur-gerichte maatregelen. De doelstellingen van Natura 2000 en Natte natuurparel sluiten voor een groot deel op elkaar aan.

DGPSwalking.nle bescherming van het natuurgebied wordt geregeld in een beheerplan, daarin staat welke natuurdoelen, genaamd instandhoudingsdoelstellingen, moeten worden gehaald. Voor Strabrechtse Heide en Beuven gelden voor de oppervlakten en kwaliteit van de habitattypen een behouds-, uitbreidings- of verbeterdoelstelling. Voor de omvang en kwaliteit van het leefgebied van soorten geldt een behoudsopgave.

Aanpak verdroging Strabrechtse heide
De natuur op de Strabrechtse Heide was de afgelopen decennia verdroogd. Deze verdroging heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven. Samen met een aantal organisaties heeft Waterschap De Dommel de verdroging aangepakt en is de Strabrechtse Heide hersteld.

GPSwalking.nlWat is er gebeurd?
Om de verdroging tegen te gaan en de (grondwaterstand te verbeteren is in 2013 een aantal maatregelen genomen. Zo is ongeveer 54 hectare bos omgevormd naar heide en is er een stuk open bos gecreëerd. Daarnaast zijn er afwateringsloten en greppels gedempt of minder diep gemaakt. Hiermee stijgt de grondwaterstand en wordt de natuur minder droog. Dat zorgt voor een gevarieerder en aantrekkelijker natuurgebied.

Hogere grondwaterstand
Minder bomen betekent minder verdamping en een hogere grondwaterstand. Daarom is een flink aantal bomen weggehaald. En is er als overgang tussen bos en heide een stuk open bos aangelegd. Hiermee creëren we een hogere grondwaterstand en dus minder droge natuur.

GPSwalking.nlVennen
Het water van Beuven-Noord wordt vastgehouden en niet meer afgevoerd via de Witte-Loop. Het grondwaterpeil stijgt hierdoor waardoor het Marijkeven natter wordt. De noordelijke oever van Beuven-Noord is op enkele plekken helemaal kaal gemaakt, zodat waterlobelia's en andere bijzondere oeverplanten alle ruimte krijgen.

Witte Loop
De Witte Loop is op verschillende plekken minder diep gemaakt. De kade tussen Beuven-Noord en Beuven-Zuid is versterkt en plaatselijk verhoogd. De slootjes op de Strabrechtse Heide en in de Herbertusbossen zijn ondieper gemaakt of gedempt. De stuw aan de Bussersdijk is geautomatiseerd en het peil iets verhoogd.

Natte Natuurparel en Natura 2000
De Strabrechtse Heide is aangewezen als Natte Natuurparel én als Natura 2000-gebied. Het waterschap streeft in de Natte Natuurparel naar een optimale (grond)waterstand om zo verdroging in het gebied tegen te gaan.

GPSwalking.nlFinanciering
Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Er is hier veel te zien. Dat merk je ook op een gewone zondag, nog eens niet zoveel wandelaars, maar vooral veel fietsers. Onderweg zien we veel natuur dat beschermt aan het opkomen is. Op de bescherming staat Wita Plant. Genoeg info om wat achtergrond info op het internet te vinden.

Wita Plant
Het gebruik van boombeschermingspijlers elimineert de noodzaak van tijdrovend onderhoudswerk zoals de regulering van begeleidende groei, chemische bescherming  en regelmatige inspectierondes.

De hoezen zijn dus gemakkelijk herbruikbaar en verminderen op haar beurt de uitdroging van de grond en verbetert de waterbalans.

Daarnaast wordt de bijbehorende vegetatie vertraagd in ontwikkeling en worden de anders noodzakelijke onderhoudsmaatregelen verminderd.

GPSwalking.nlDan komen we bij Kamp Dennenlust. Gebouwd op een mooie plaats in de natuur, ver van Lierop. Je kunt je indenken dat moest weten waar dit kamp lag om het te vinden. We nemen even aan dat de oven niet teveel rook liet zien.

Kamp Dennenlust
Kamp Dennenlust was bewoond van 28 december 1943 tot de bevrijding op 21 september 1944.

Enkele van deze onderduikers hadden daarvoor al bijna vijf maanden in een kamp in de bossen op Hoogenbergen (gem. Asten) geleefd. De ongeveer dertig bewoners wilden zich hier aanvankelijk alleen onttrekken aan de 'Arbeidseinsatz'. Uiteindelijk werden zij heuse partizanen.

GPSwalking.nlDennenlust bood ook tijdelijk onderdak aan veertien gestrande geallieerde piloten. De Amerikaanse boordschutter Frank Doucette was één van hen. Hij woonde hier zes weken en sneuvelde op 19 september 1944 tijdens een partizanen-actie. Bij zijn grafsteen in Lierop vindt jaarlijks een herdenking plaats.

Bij de organisatie van en hulpverlening aan dit kamp betrokken lokale mensen: Jachtopziener Mathieu Bussers en zijn vrouw, Familie Eterkers, Bakker Hendrikx, Harrie Peeters, Kapelaan J. Geboers en Zuster Felicité.

In 2014 is kamp Dennenlust helemaal gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt voor publiek. Ter plaatse en bij het Pastoorke van Moorsel is meer information te vinden.

GPSwalking.nlWe lopen door het bos richting buurtschap Moorsel. Hier zouden we kunnen genieten van een kop koffie. Ondanks dat het boscafé dicht is is het hier toch druk. Veel mensen maken gebruik van de parkeerplaats om de heide op te gaan.

Als het boscafé weer open is is het hier goed vertoeven.

Buurtschap Moorsel
Buurschap Moorsel is ontstaan als een ontginning in de 12e eeuw. Heidegebied is hier omgevormd tot landbouw- en woongebied. De ontginning was destijds geheel omheind door een aarden wal met dichte begroeiing.

GPSwalking.nlBinnen deze wal lag de hoeve Moorsel met diverse bijgebouwen, een groot akkergebied en daarnaast een moerasbos. Daarin ontspringt de Vleutloop. In dit natte gedeelte was veen of moer aanwezig. Moorsel dankt er zijn naam aan: een ontgonnen bos bij het moer (moor).

De hoeve Moorsel werd na de 80-jarige oorlog door de Staten Generaal in beslag genomen, en in 1698 opgesplitst in twee boerderijen, die in 1740 werden verkocht aan particulieren. In 1776 werd een derde boerderij op Moorsel gebouwd. In de 19e eeuw werd Moorsel nog verder opgesplitst tot 5 boerderijen. Een brand in 1886 verwoeste er twee, waarvoor nieuwbouw in de plaats kwam. Alle boerderijen liggen bij elkaar rondom de plaats van de middeleeuwse hoeve.  

GPSwalking.nlPastoorke van Moorsel
U bevindt zich aan de rand van de Lieropse- en Strabrechtse heide waar diverse mooie wandel- en fietsroutes lopen. Informatie hierover is te verkrijgen in het boscafé Pastoorke van Moorsel. Onder andere richting Strabrechtse Heide of het geheime onderduikerskamp Dennenlust.

Het boscafé is bij uitstek geschikt om uw route te beginnen of te eindigen, de ideale plaats om er even tussenuit te zijn. U kunt in alle rust genieten van een heerlijke vers gezette kop koffie, een lekker hapje, of één van de vele speciaalbieren.

GPSwalking.nlMiddeleeuwse wal
Het unieke van Moorsel is dat de oorspronkelijke ontginning midden in de heide in zijn geheel ongewijzigd bewaard bleef. De oude wal rondom de ontginning bestaat nu nog voor meer dan de helft. De heide rondom is in de 20-ste eeuw beplant met naaldbomen.

Moorsel is een belangrijk monumentaal ensemble: bewoning, oude ontginning van akkergebied met beemden, omringd door een wal binnen een niet verder ontgonnen omgeving. Een ensemble dat grotendeels uit te middeleeuwen is overgeleverd.

GPSwalking.nlWe lopen richting Lierop. Het landschap dat we onderweg tegenkomen is wat bol. Dat is goed te zien als we op moeten kijken tegen de wei met koeien.

In Lierop komen we direct langs het monument van Frank Douchette.

Monument Frank Doucette
Dit monument is in 1974 opgericht ter nagedachtenis aan de Amerikaanse boordschutter Frank E. Doucette, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 19 september 1944 in Lierop is gesneuveld.

Vanaf eind 1943 tot 21 september 1944 was er in de bossen bij Lierop onder Moorsel een goed verstopt onderduikerskamp 'Dennenlust'. Daar zaten enkele tientallen onderduikers verscholen; Nederlanders en neergeschoten geallieerde piloten: Engelsen, een Pool, een Canadees en Amerikanen.

GPSwalking.nlSergeant Frank Doucette was één van hen. Hij was boordschutter van een Amerikaanse B-17 bommenwerper. Het toestel van Doucette werd op 9 augustus 1944 neergeschoten boven Eindhoven. De gewonde boordschutter belandde in het onderduikerskamp.

Tijdens de operatie 'Market Garden'sloot Frank zich aan bij het verzet. Tegen het einde van de oorlog ondernamen de mannen steeds vaker in kleine groepjes expedities tegen de hen omringende Duitsers. Ze hielden NSB'ers gevangen die onderduikers hadden verraden en voerden een sabotage-actie uit op een spoorlijn.

GPSwalking.nlOp 19 september 1944 werd er een hinderlaag op touw gezet met een van de Duitsers ontvreemd machinegeweer. Doucette, die tenslotte boordschutter was, wilde graag mee. Frank laadde het machinegeweer waarbij hij riep; "ik doe er een band van honderd " en meteen klonk er een roffel van de Duitsers.

De 22-jarige Amerikaan werd dodelijk getroffen en twee Nederlanders raakten gewond. Die nacht werd Frank Doucette begraven achter de kerk in Lierop en na de oorlog werd zijn lichaam overgebracht naar de Verenigde Staten.

GPSwalking.nlhet centrum van Lierop oogt een beetje verlaten. Alles is gesloten, dus ook geen lekkere pannenkoek, geen terrasje, geen ijsje, helemaal niets.

RK Kerk Heilige Naam Jezus
Deze koepelkerk, in Neo-Romaanse stijl, is de laatste door architect Carl Weber gebouwde kerk (1890-1892). Carl Weber, die de bouw van meerdere kerken op zijn naam heeft, maakte bij de realisatie van deze kerk gebruik van al zijn eerdere opgedane ervaring en kennis.

De achtkoekige vieringruimte van deze koepelkerk wordt geflankeerd door vier torens. De kerk is sinds 1976 een rijksmonument.

GPSwalking.nlPatronaatsgebouw
Het patronaatsgebouw uit 1926 is een ontwerp van architect L. de Vries en is gebouwd op de plaats waar tot 1898 de oude kerk stond. De bouwstijl vertoont een regionale variant van de Amsterdamse school.

Het gebouw is gemetseld in Vlaams verband met rood/paars/geel genuanceerde baksteen en heeft een overstekend zadeldak gedekt met Tuile du Nord pannen. De voorgevel bevat naast de hoofdingang met dubbele voordeur, vier zesdelige vensters met vierruits boven- en achtruits onderramen. In 1980 is een nieuwe ingangspartij gemaakt. In het patronaatsgebouw was tot 1983 ook een aantal jaren de kleuterschool gevestigd.

GPSwalking.nlKerkhofmuur
Aan de noordkant wordt het erf van het patronaatsgebouw begrensd door de nog gedeeltelijk overgebleven laatmiddeleeuwse muur van het kerkhof die rond de middeleeuwse kerk heeft gelegen. Het oorspronkelijke steenformaat was 2,5 duim    dik en 9,5 duim lang.

De muur is afgedekt met een ezelsrug. In 2016 is op initiatief van Evenementenstichting Lierop 825 de kerkhofmuur gerestaureerd. Zowel het patronaatsgebouw als de kerkhofmuur accentueren de architectuurhistorische waarde, de bouwgeschiedenis en historische dimensie van deze locatie.

Vanuit Lierop lopen we richting parkeerplaats. Ondanks dat alle horeca gesloten waren hebben we toch een mooie en interessante wandeling gehad. Het is goed om rond 4/5 mei even stil te staan bij de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog en bij al die helden die daarbij hun leven lieten. 

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Beuven N51.4002 E5.6448
 • De Grote Tromslager N51.4197 E5.6807
 • Heilig Hartbeeld N51.4195 E5.6816
 • Heilige Naam Jezuskerk N51.4191 E5.6818
 • Herberghe de Coeckepanne N51.4198 E5.6818
 • Kamp Dennenlust N51.4104 E5.6422
 • Laat ut zo - Vogelkijkhut N51.4019 E5.6490
 • Lierop N51.4202 E5.6795
 • Lieropsche Heide N51.4094 E5.6541
 • Monument Frank Douchette N51.4211 E5.6808
 • Moorsel N51.4154 E5.6527
 • Pastoorke van Moorsel N51.4148 E5.6539
 • Patronaatsgebouw N51.4197 E5.6823
 • Picnic Place N51.4045 E5.6632
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4041 E5.6642
 • Starven N51.4014 E5.6584
 • Vele handen brachten dit park tot stand N51.4183 E5.6802
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.